Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI de volgende gegevens publiceren op een internetsite.
Wij publiceren ze hier!

DE NAAM VAN DE INSTELLING
Stichting Serve The City Nederland

RSIN NUMMER
851571657

IBAN REKENINGNUMMER 
NL08 INGB 0007 1568 27

POSTADRES VAN DE INSTELLING
Nieuwe Herengracht 18

DOELSTELLING VAN DE ANBI
De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waar mensen zich actief en vrijwillig inzetten om mensen te helpen die hulp nodig hebben.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

HET WERK DAT DE INSTELLING DOET

Serve the City tracht haar doel te bereiken door:

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. iedereen die zich aangesproken door de activiteiten van Serve the City te verwelkomen
b. nieuwe en bestaande Serve the City-initiatieven te stimuleren, teams te motiveren en te helpen door het bevorderen van samenwerking;
c. het uitdragen van de missie en visie van Serve the City en het bewaken van de ‘Serve the City-formule’;
d. het verzamelen van en uitwisselen van kennis en informatie over Serve the City-activiteiten in Nederland;
e. het onderhouden van contacten met de projectleiders en kernteams van de verschillende Serve the City-steden;
f. het werven fondsen voor landelijke activiteiten;
g. het onderhouden van contacten met landelijke sociaal-maatschappelijke georiënteerde organisaties;
h. het spelen van een actieve rol binnen Serve the City Internationaal.
i. zich te laten inspireren door het Christelijk geloof


DE MANIER WAAROP DE INSTELLING GELD WERFT
Voor het organiseren van de Serve the City Nederland activiteiten zijn financiële middelen nodig. Serve the City Nederland is een onafhankelijke stichting en volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven. Met jouw bijdrage kun je de groei en het behoud van Serve the City Nederland behouden. 

Het grootste deel van de begroting wordt gedekt door middels van fondswerving. In ons jaarverslag (2011) en (2012) is onder de opbrengsten bij het financiële gedeelte een nadere specificatie van de opbrengsten opgenomen.

BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING
De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een spaarrekening gezet.

DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING
De Stichting besteedt haar vermogen voor het overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven aan de doelstelling. Een specificatie van onze uitgaven staat in het jaarverslag (2011) en (2012).

FUNCTIE EN NAMEN VAN DE BESTUURDERS
Pieter Both (Voorzitter)
Jaap Haack  (Secretaris)
Nico Hoogenraad (Penningmeester)

BELONINGSBELEID
Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Commisieleden van de Stichting ontvangen ook geen beloning. De Stichting heeft 0,25 fte personeel in dienst.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Zie hiertoe ons jaarverslag (2011) en (2012). 

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting: ons jaarverslag

Jaarrekening 2015